« powrót do strony głównej

Regulamin udostępniania i korzystania z aplikacji FARMA

1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady i warunki świadczenia usług związanych z udostępnianiem oraz korzystaniem z aplikacji „Farma” przeznaczonej na telefony komórkowe, prezentowanej przez Digital Alea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, 00-103, przy ulicy Królewskiej 16, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000376735 z kapitałem zakładowym w wysokości: 505 000,00 PLN, nr NIP: 525-500024-99-823, Regon: 142770570 (zwaną dalej „Digital Alea”). Adres do korespondencji: 00-103 Warszawa, ul. Królewska 16. Adres mailowy: biuro@digitalalea.pl
1.2. Aplikacja przeznaczona jest na telefony komórkowe z systemem operacyjnym Android.
1.3. Aplikacja jest dostępna jest dla użytkowników telefonów komórkowych w sieci PTK Centertel Sp. z o.o. sieci Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A. , sieci P4 Sp. z o.o. oraz Polkomtel Sp. z o.o.
1.4. Użytkownik powinien być uprawniony do korzystania z telefonu komórkowego, a także powinien chronić hasło i dostęp do swojego telefonu komórkowego umożliwiające korzystanie z Usług lub Aplikacji przed nieuprawnionym użyciem przez osoby trzecie.
1.5. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Aplikacji oraz związanych z nią Usług w granicach obowiązującego w Polsce prawa oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
1.6. Digital Alea nieodpłatnie udostępnia Regulamin w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Digital Alea, a więc przede wszystkim na mobilnej stronie internetowej m.papla.pl/farma.
1.7. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, który ustanawia aktualne zasady i warunki udostępniania i korzystania z Aplikacji a także korzystania z Usług. Przed pierwszym przystąpieniem do korzystania z Aplikacji Użytkownik zobowiązany jest do zaakceptowania Regulaminu (udostępnianego niezwłocznie po pierwszym uruchomieniu Aplikacji na telefonie komórkowym) poprzez zatwierdzenie odpowiednim przyciskiem „AKCEPTUJĘ REGULAMIN” na ekranie swojego telefonu, przy czym brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia skorzystanie z Aplikacji.
1.8. Każdy Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych w celu korzystania z Aplikacji Farma lub Usług: telefon komórkowy z systemem operacyjnym Android 2.2 lub wyższy wyposażony w funkcjonalności umożliwiające korzystanie z Aplikacji oraz poszczególnych Usług wybranych przez danego Użytkownika, w tym umożliwiającym korzystania z Internetu.
1.9. Określone w Regulaminie zasady i warunki korzystania z Aplikacji Farma i świadczenia Usług związanych z Aplikacją, dotyczą wyłącznie użytku osobistego, niemającego charakteru komercyjnego (np. działalności gospodarczej). Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
1.10. Aplikacja udostępniana Użytkownikowi stanowi przedmiot ochrony na gruncie prawa polskiego, w tym w szczególności na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 ze zm.), ustawy z dnia 21 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 roku, Nr 119, poz. 1117 ze zm.).
1.11. Użytkownik jest uprawniony do wykorzystywania udostępnionej Aplikacji wyłącznie w celach i zakresie określonych w niniejszym Regulaminie w szczególności zgodnie z pkt. 1.9 oraz 2.5. Regulaminu. W szczególności Aplikacja nie może być kopiowana, publikowana, wyświetlana, przesyłana ani rozpowszechniana w jakikolwiek sposób bez uzyskania odrębnej pisemnej zgody Digital Alea lub innego uprawnionego podmiotu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku przewidzianego prawem.
1.12. Ilekroć w Regulaminie użyte są niżej wymienione pojęcia, należy je rozumieć w następujący sposób: Aplikacja Farma (lub Aplikacja) – oprogramowanie przeznaczone na telefony komórkowe z system operacyjnym Android umożliwiające prowadzenie gry polegającej na zbieraniu warzyw oraz rozbudowie farmy;
SMS (Short Message Service) – jest to krótka wiadomość tekstowa, składająca się z nie więcej niż 160 znaków (litery, cyfry, znaki szczególne), którą można przesłać na dowolny telefon komórkowy, zawierająca treść wpisaną przez nadawcę oraz umożliwiająca identyfikację numeru telefonu komórkowego jej nadawcy.
Płatne Opcje – oznacza odpłatnie dostępne w Aplikacji nieobowiązkowe specjalne opcje, z których Użytkownik może dobrowolnie skorzystać; opcje te są opcjami dodatkowymi tzn. nie są konieczne do prowadzania przez Użytkownika gry;
Usługa – oznacza usługę świadczoną drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych (w tym również telefonów komórkowych), na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego. Usługi polegają na umożliwianiu pobrania Aplikacji przez Użytkownika a także korzystaniu z Płatnych Opcji.
Użytkownik – osoba fizyczna, korzystająca z Aplikacji oraz Usług na podstawie niniejszego Regulaminu, przy czym osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą korzystać z Aplikacji oraz Usług pod warunkiem wyrażenia zgody przez przedstawiciela ustawowego, a osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem działania w ich imieniu przedstawiciela ustawowego.
System teleinformatyczny – oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.
Operator telekomunikacyjny (lub Operator) – oznacza przedsiębiorcę telekomunikacyjnego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego, który wykonuje działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu publicznych sieci telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących lub świadczeniu usług telekomunikacyjnych, dla którego użytkowników oraz abonentów dostępne są Aplikacja oraz Usługi. Na potrzeby niniejszego Regulaminu są to PTK Centertel Sp. z o.o., Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A., P4 Sp. z o.o. oraz Polkomtel Sp. z o.o.

2. Udostępnianie Aplikacji
2.1. Aplikacja udostępniana jest bezpłatnie, z zastrzeżeniem pkt. 4.4. Regulaminu. Aby otrzymać Aplikację Użytkownik powinien wysłać na bezpłatny numer 80555 wiadomość SMS o treści FARMA lub bezpłatnie pobrać Aplikację bezpośrednio z mobilnej strony internetowej m.papla.pl. Wysłanie wiadomości SMS na numer 80555 jest bezpłatne.
2.2. Po wysłaniu na numer 80555 wiadomość SMS o treści FARMA, na numer telefonu Użytkownika (zwykle nie później niż w ciągu godziny od wysłania SMSa) zostanie przesłana wiadomość zwrotna, zawierająca link umożliwiający Użytkownikowi pobranie Aplikacji.
2.3. W przypadku pobierania Aplikacji bezpośrednio z mobilnej strony internetowej m.papla.pl, Użytkownik, powinien postępować zgodnie ze instrukcjami znajdującymi się na przedmiotowej stronie.
2.4. Aplikacja staje się dostępna do korzystania z chwilą jego zapisania w pamięci telefonu Użytkownika, pod warunkiem uprzedniej akceptacji Regulaminu.
2.5. Użytkownik uzyskujący Aplikację ma prawo do korzystania z Aplikacji w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie tj. w zakresie pobrania Aplikacji udostępnionej jako plik mobilny do telefonów komórkowych i jego zapisu w pamięci telefonu komórkowego w celu wielokrotnego korzystania z Aplikacji przez czas nieoznaczony. Użytkownik uzyskuje uprawnienia do korzystania z Aplikacji wyłącznie na użytek własny (tj. na użytek osoby, która pobrała Aplikację). W szczególności powyższe oznacza, że niedopuszczalne jest kopiowanie lub modyfikowanie Aplikacji, a także wykorzystywanie Aplikacji w celach komercyjnych, w tym niedopuszczalne jest wykorzystywanie jej na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, odsprzedaż, ani inne formy udostępniania osobom trzecim, w zakresie przekraczającym dozwolony użytek określony przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2.6. Niezależnie od warunków określonych w innych postanowieniach Regulaminu, w celu otrzymania Aplikacji Użytkownik powinien zapewnić spełnienie następujących warunków:
a) aparat telefoniczny, na który Aplikacja ma zostać pobrana, powinien być prawidłowo skonfigurowany (w szczególności w zakresie transmisji danych, odbierania wiadomości WAP push lub innych elementów warunkujących skorzystanie z Aplikacji lub Usług);
b) odpowiednio przed wysłaniem wiadomości SMS lub pobraniem Aplikacji z mobilnej strony internetowej Użytkownik powinien upewnić się, co do kompatybilności Aplikacji z systemem operacyjnym telefonu;
c) telefon powinien posiadać wystarczająco dużo wolnej pamięci niezbędnej do pobrania i zainstalowania Aplikacji.
2.7. Użytkownik powinien powstrzymać się od kolejnych prób pobrania Aplikacji do czasu wyjaśnienie przyczyn niepowodzenia dotychczasowej próby lub rozpatrzenia reklamacji, której przedmiotem jest udostępnienie mu Aplikacji.

3. Korzystanie z Aplikacji
3.1. Aplikacja Farma umożliwia prowadzenie gry, w której Użytkownik wciela się w farmera. Zadaniem Użytkownika jest zbieranie warzyw oraz rozbudowa farmy. Szczegółowe zasady gry dostępne są bezpośrednio w Aplikacji.
3.2. Z zastrzeżeniem postanowień poniższych, Aplikacja umożliwia prowadzenie gry bezpłatnie i nieograniczoną ilość razy.
3.3. W Aplikacji dostępne są dodatkowe Płatne Opcje, przy czym opcje te nie są konieczne do prowadzania przez Użytkownika gry. Skorzystanie z Płatnych Opcji możliwe jest jedynie w trakcie korzystania z Aplikacji (tj. w trakcie prowadzenia gry). Użytkownik będzie informowany, w trakcie korzystania z Aplikacji o możliwości skorzystania z Płatnej Opcji, o ile nie wyraził stałej zgody na korzystania z wybranej lub wszystkich Płatnych Opcji. Skorzystanie z Płatnej Opcji jest dobrowolne – Użytkownik sam decyduje czy, kiedy oraz z jakiej Płatnej Opcji skorzysta.
3.4. W Aplikacji dostępne są następujące dobrowolne Płatne Opcje:
a) Kupno pomidorów – numery Premium 72555 i 7255, cena 2 zł netto (bez VAT)/ 2,46 zł brutto (z VAT);
b) Wybudowanie jednego domku na farmie – numery Premium 79555 i 7936, cena 9 zł netto (bez VAT)/ 11,07 zł brutto (z VAT);
c) Uzupełnienie jednorazowe koszyka warzyw – numery Premium 75555 i 7555, cena 5 zł netto (bez VAT)/ 6,15 zł brutto (z VAT);
d) Dokupienie narzędzi – numery Premium 74555 i 7455, cena 4 zł netto (bez VAT)/ 4,92,zł brutto z VAT.
3.5. Użytkownik może w każdej chwili odinstalować Aplikację.
3.6. W przypadku jeżeli Użytkownik chce cofnąć stałą zgodę, którą wyraził w trakcie korzystania z Aplikacji na wybraną lub wszystkie Płatne Opcje musi w ustawieniach Aplikacji w menu głównym zresetować grę (wybrać przycisk „RESET POSTĘPÓW” na ekranie swojego telefonu). Reset gry oznacza utratę dotychczas uzyskanych wyników.

4. Opłaty
4.1. Wysłanie wiadomości SMS na numer 80555 o treści FARMA jest bezpłatne.
4.2. Opłata za wysłanie wiadomości SMS na:
a) numery Premium 72555 i 7255 wynosi 2 zł netto (bez VAT)/ 2,46 zł brutto (z VAT);
b) numery Premium 74555 i 7455 wynosi 4 zł netto (bez VAT)/ 4,92 zł brutto (z VAT);
c) numery Premium 75555 i 7555 wynosi 5 zł netto (bez VAT)/ 6,15 zł brutto (z VAT);
d) numery Premium 79555 i 7936 wynosi 9 zł netto (bez VAT)/ 11,07 zł brutto (z VAT).
4.3. Opłaty, o których mowa powyżej pobierane są przez Operatorów.
4.4. Opłaty, o których mowa wyżej nie obejmują opłat za połączenia WAP, w przypadku, kiedy korzystanie z Usługi związanej z Aplikacją wymaga ściągania przez Użytkownika danych z wykorzystaniem transmisji WAP. Opłaty za połączenia WAP będą pobierane przez Operatora oprócz kwot opłat za Usługi, zgodnie z aktualnym cennikiem Operatora oraz swoim planem taryfowym.

5. Postępowanie reklamacyjne
5.1. Reklamacje dotyczące opłat za Usługi mogą być składane bezpośrednio do Operatora właściwego dla osoby składającej reklamację i w trybie określonym przez tego Operatora. Niezależnie i bez wpływu na przewidzianą przepisami powszechnie obowiązującego prawa odpowiedzialność Digital Alea wobec konsumenta oraz uprawnienia przysługujące konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, Użytkownik ma prawo składać Digital Alea reklamacje dotyczące Usług lub Aplikacji, w szczególności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem świadczonych Usług lub wykrytymi wadami.
5.2. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania reklamacja Użytkownika może zostać przesłana do Digital Alea w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej reklamacje@digitalalea.pl lub zostać wysłana w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 niniejszego Regulaminu. Reklamacje mogą być także składane poprzez formularz, dostępny na stronie internetowej. www.papla.pl/contact.asp lub m.papla.pl/reklamacje.
5.3. Dla ułatwienia identyfikacji Użytkownika oraz zgłaszanych problemów i żądań, rekomendowane jest, by reklamacja określała:
a) dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Użytkownika Usługi/Aplikacji, w tym adres e-mail i numer telefonu,
b) rodzaj Usługi, której reklamacja dotyczy,
c) zarzuty Użytkownika,
d) okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika,
e) ewentualnie żądany przez Użytkownika sposób załatwienia reklamacji lub usunięcia zarzucanego naruszenia.
5.4. Reklamacja, o której mowa powyżej, powinna zostać zgłoszona w terminie 2 miesięcy od wykrycia przez zgłaszającego okoliczności stanowiącej podstawę tej reklamacji. Digital Alea zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. Digital Alea może przesłać odpowiedź w formie wiadomości e-mail na adres Użytkownika, jeżeli został on podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
5.5. Zalecane jest, aby Użytkownik powstrzymał się od kolejnych prób pobrania Aplikacji do czasu rozpatrzenia reklamacji, której przedmiotem jest udostępnienie mu Aplikacji.

6. Postanowienia końcowe
6.1. W związku z udostępnieniem oraz korzystaniem z Aplikacji a także świadczeniem Usług Digital Alea będzie utrzymywać w swoich bazach danych numer telefonu komórkowego, z którego zostało wykonane połączenie, przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności przez okres umożliwiający rozpatrzenie zgłoszonych reklamacji lub innych roszczeń dotyczących Aplikacji lub Usług. Digital Alea nie ma możliwości identyfikacji Użytkownika za pośrednictwem jego numeru telefonu.
6.2. W przypadku, jeśli Użytkownik poda Digital Alea, w związku ze skorzystaniem z Aplikacji lub Usług, dane o charakterze danych osobowych, dane te będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. 2002 Nr 101 poz.926, z późn. zm.), zwaną dalej „Ustawą”. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Digital Alea sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-103, przy ul. Królewskiej 16. Dane te będą przetwarzane na zlecenie administratora przez Digital Virgo S.A., z siedzibą w Warszawie, 00-103, przy ul. Królewskiej 16, zgodnie z art. 31 Ustawy, w celu określonym w niniejszym punkcie. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do wykonania Usługi lub udostępnienia i skorzystania z Aplikacji (w tym do rozpatrzenia reklamacji), a po wykonaniu Usługi zostaną usunięte, chyba, że konieczność przechowywania niektórych danych przez okres dłuższy wynika z przepisów prawa. Podanie przez Użytkownika wszelkich danych ma charakter dobrowolny. Użytkownicy mają prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych. Jeżeli Użytkownik żąda wykreślenia lub zmiany swoich danych osobowych, może to uczynić wypełniając formularz dostępny na stronie www.papla.pl/contact.asp lub m.papla.pl/reklamacje lub wysyłając wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej biuro@digitalalea.pl, umieszczając w treści żądanie wraz z numerem telefonu, z którego Użytkownik korzystał w związku z Aplikacją lub Usługami. Żądanie takie może być również przesłane w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 niniejszego Regulaminu.
6.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.

« powrót do strony głównej