« powrót do strony głównej

Regulamin Usługi pobierania gry „KLULIK” na telefony komórkowe.

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") zawiera ogólne warunki korzystania z usług ("Usługi") polegających na pobieraniu i instalowaniu w telefonach komórkowych aplikacji działających w technologii Java. 2. Organizatorami Usługi są: MobileFormats Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Centralna 43B lok. 4 zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000298886,zwany dalej „Organizatorem Usługi”.
3. Organizator Usługi ponosi odpowiedzialność za formułę i treści oferowane w ramach świadczenia Usług z wyłączeniem przypadków, o których mowa w niniejszym Regulaminie. 4. Osobą korzystającą z Usługi może być każda osoba posiadająca telefon komórkowy wraz z dowolną kartą aktywacyjną polskiego operatora sieci telefonii komórkowej GSM, która wyraziła zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu ("Użytkownik"). 5. Warunkiem korzystania z Usługi jest zapoznanie się przez Użytkownika z niniejszym Regulaminem i wyrażenie przez niego bezwarunkowej zgody na treść postanowień Regulaminu.
6. MobileFormats jest dysponentem licencji do gry KLULIK działającej w technologii Java

II. Pobieranie obiektów.
1. Usługa pobierania obiektów jest dostępna dla wszystkich Użytkowników posiadających model telefonu komórkowego wyposażony w technologię Java i WAP, korzystających z telefonów komórkowych w polskich sieciach GSM. 2. Usługa umożliwia zamawianie przez Użytkownika i przesyłanie przez Organizatora na numer telefonu Użytkownika obiektów w technologii Java. 3. Organizator Usługi przesyła Użytkownikowi wiadomość SMS zawierającą link lub zakładkę WAP umożliwiającą pobranie gry.
4. Grę Klulik można zamawiać również wysyłając SMS o treści wskazanej w materiałach promocyjnych pod numer 8068. Koszt wysłania wiadomości SMS pod 8068 wynosi 0 zł .
5. Opłata wymieniona powyżej stanowi koszt wysłania pojedynczej wiadomości SMS.

III. Koszt użytkowania Obiektów
Gra Klulik jest interaktywną aplikacją umożliwiającą Użytkownikowi prowadzanie gry według ustalonych przez siebie scenariuszy. Dostęp do części elementów zintegrowanych w aplikacjach jest odpłatny i wymaga przesłania SMS Premium Rate na wskazane w Grze numer: 7306 - koszt wysłania wynosi sms 3 zł netto / 3,66 zł brutto, 7955 - koszt wysłania wynosi sms 9 zł netto / 11,07 zł brutto. Użytkownik jest informowany przed każdym wybraniem płatnego elementu gry o koszcie jego nabycia. Przed przesłaniem SMS na numer Premium Użytkownik jest dodatkowo proszony o potwierdzenie tej czynności. Szczegółowy koszt zamówienia za pośrednictwem SMSa (SMS Premium) jest zgodny z cennikiem danego operatora komórkowego, z którego usług korzysta .

7. Opłata, o której mowa w pkt 4, nie obejmuje kosztów połączenia w technologii GPRS (pakietowej transmisji danych) lub kosztów połączenia z usługą WAP. Opłaty te są naliczane zgodnie z taryfą operatora sieci GSM, z którego usług korzysta Użytkownik. 8. Zamówiona gra będzie dostępna do pobrania ze wskazanego linku lub strony WAP przez kolejnych 8 godzin od chwili otrzymania wiadomości SMS, o której mowa w pkt 3.

IV. Postanowienia końcowe.
1. Z Usług można korzystać tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Organizator Usługi dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego świadczenia Usług.
3. Organizator Usługi nie ponosi odpowiedzialności za:
a) szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Usług przez Użytkownika;
b) problemy w świadczeniu Usług, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator Usługi przy zachowaniu należytej staranności nie byli w stanie przewidzieć, lub którym nie mogli zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w świadczeniu Usług związanych z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez operatorów sieci GSM oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej;
c) korzystanie z Usług przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
d) przerwy w świadczeniu Usług zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Organizatorów Usługi;
e) utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Organizatorów Usługi;
f) szkody wynikłe z niedostarczenia wiadomości lub opóźnień wysyłanych wiadomości z przyczyn niezależnych od Organizatora Usługi lub którym nie był w stanie zapobiec,
g) za niedostarczenie wiadomości SMS w przypadku gdy Użytkownik będzie poza zasięgiem sieci lub nie będzie miał włączonego telefonu przed upływem czasu ważności wiadomości.
4. Organizator Usługi może zaprzestać świadczenia Usług, jeśli:
a) Usługi wykorzystywane będą do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;
b) Usługi wykorzystywane będą niezgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu.
5. Użytkownik, korzystając z Usług, w szczególności nie powinien:
a) naruszać prawa innych Użytkowników do korzystania z Usług;
b) rozpowszechniać nielegalnych materiałów, w tym zwłaszcza o treści rasistowskiej, pornograficznej, lub też takich, których nie jest autorem lub nie posiada do nich praw;
c) zmieniać, usuwać, czynić bezużytecznym lub dodawać informacje do wiadomości innych Użytkowników, bez ich zgody;
d) rozpowszechniać materiałów promocyjnych lub reklamowych;
e) korzystać z Usług w sposób, który może doprowadzić do naruszenia prawidłowego działania oferowanych w nim usług.
6. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające korzystanie z Usług i nie ponoszą odpowiedzialności za treści oferowane w ramach świadczenia Usług.
7. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania w ramach korzystania z Usług.
8. Reklamacje dotyczące świadczenia Usług należy składać wraz z dokładnym opisem jej przyczyn na adres reklamacje@mobileformats.com - w terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
9. Reklamacje złożone po terminie określonym w pkt 10 nie będą rozpatrywane przez Organizatorów Usługi.
10. Reklamacje Użytkowników będą rozpatrywane przez Organizatora Usługi w formie pisemnej w terminie do 21 dni od daty otrzymania.
12. Usługi są świadczone przez Organizatorów Usługi do odwołania.
13. Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Usług są dostępne na whow.pl
14. W razie zmiany przepisów prawnych lub z powodu innej ważnej przyczyny Organizator Usługi zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na whow.pl
16. Jeżeli kupujący posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego przysługuje mu zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni ustalonym w sposób wskazany w art. 10 ust. 1 tej ustawy, z zastrzeżeniem jednakże postanowień art. 10 ust. 3 ww. ustawy.
17. W przypadku pozostałych kupujących, nie posiadających statusu konsumenta zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
18. Niniejszy regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie whow.pl. Domniemywa się, że kupujący składając zamówienie zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i że akceptuje jego treść.
19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność skorzystanie z Usługi wynikającej z powodu nie posiadania przez Uczestnika w jego telefonie konfiguracji WAP lub posiadania złej konfiguracji WAP.
20. Organizator Usługi nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez użytkowników, które wynikają z wysłania wiadomości SMS o błędnej treści lub pod zły numer, nie otrzymania wiadomości zwrotnej będącej wynikiem wyłączonego telefonu bądź przebywania użytkownika poza zasięgiem sieci GSM a także dodatkowych opłat naliczanych przez Operatorów GSM.
21. Gra (aplikacja) posiadają następujący porting czyli są dostępne oraz działają na następujących modelach telefonów.
22. Organizator gwarantują poprawne działanie gry na aparatach wymienionych w pkt 21 i posiadających oryginalne oprogramowanie producenta telefonu.

« powrót do strony głównej